Новини

Рекомендації батькам щодо готовності шестирічок до школи

Найважливішим чинником психічного розвитку дитини дошкільного віку є формування психологічної готовності до шкільного навчання. По суті її становлення свідчить про завершення періоду дошкільного дитинства.

Виділяють такі взаємопов’язані компоненти психологічної готовності дитини до шкільного навчання:

 • мотиваційна
 • фізіологічна
 • інтелектуальна
 • емоційно-вольова та соціальна.

Мотиваційна готовність виявляється у настроях дитини, її прагненні, бажанні йти до школи, яке поєднується з тим, як дитина уявляє вимоги школи, наскільки готова змінити свою дошкільну, ігрову позицію. Вона зумовлюється пізнавальною спрямованістю дошкільника, яка розвивається на основі властивої дітям допитливості, набуваючи характерних рис перших пізнавальних процесів: прагнення пізнати щось нове, що несе в собі школа.

Якщо така пізнавальна активність не сформована, дітей приваблюють різноманітні сторонні мотиви, пов’язані зі сприйманням школи як місця для розваг.

Фізіологічна готовність означає достатній рівень розвитку психофізіологічних (рівень сформованості дрібної моторики), фізіологічних (ріст, вага, кількість постійних зубів) й анатомо-морфологічних функцій і структур дитячого організму, стан здоров’я (фізіологічна зрілість). Цей рівень повинен забезпечити витримування дитиною відповідних навантажень і стимулювати до подальшого розвитку.

Інтелектуальна готовність пов’язана з розвитком пізнавальної сфери дитини. Навчання в сучасній школі вимагає, щоб діти прийшли до школи з досить широким колом знань і вмінь, а головне – з розвиненим сприйманням і мисленням (вони повинні здійснювати операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації тощо), які дають змогу систематично спостерігати за предметами та явищами, виокремлювати в них суттєві ознаки, міркувати і робити умовисновки). Крім того, діти мають володіти початковими навчальними вміннями (концентрувати увагу не на результаті, а на процесі навчальних завдань).

Емоційно-вольова готовність визначається рівнем сформованості довільності основних психічних процесів та поведінки, самоорганізованістю, зосередженістю, умінням контролювати свої емоції, вмінням дошкільника керувати своє пізнавальною активністю, спрямовуючи її на розв’язання навчальних задач.

Соціальна готовність означає адекватність дитини, її здатність жити і розвиватися в соціальному оточенні, мати відповідні навички комунікації, соціальну компетентність (вербальну активність, виконання вимог та дотримання правил поведінки, відстоювання власної позиції, прийняття рішень, орієнтація у просторі та часі, толерантність, емпатія тощо).

Особливо часто виявляється недостатня сформованість окремих компонентів психологічної готовності дітей до школи.

Так, у шестирічних дітей ще зберігаються притаманні дошкільному вікові особливості мислення: у них домінує мимовільна пам’ять, унаслідок чого запам’ятовується не те, що потрібно, а те, що цікаво; специфіка уваги унеможливлює продуктивне виконання певної роботи не більше як упродовж 15-20 хвилин.

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ

Вправа для розвитку розумового пошуку: «Порівняння предметів»

Для порівняння (чим схожі і чим відрізняються?) запропонуйте дитині такі пари слів:

 1. МУХА й МЕТЕЛИК
 2. СТІЛ і  СТІЛЕЦЬ
 3. КНИГА й  ЗОШИТ
 4. ВОДА й  МОЛОКО
 5. СОКИРА й  МОЛОТОК
 6. МІСТО й  СЕЛО
 7. ПІАНІНО й  СКРИПКА та ін.

Вправа для розвитку швидкості мислення: «Закінчення слів»

Запропонуйте дитині пограти у таку гру: ви починаєте слово, вимовляючи перший склад, а вона – його закінчує. «Відгадай, що я хочу сказати! По…», — так ви починаєте гру.

Пропонувати склади: 1)по, 2) на, 3) за, 4) мі, 5) му, 6) до, 7) че, 8) при, 9) ку, 10) ко.

Якщо дитина легко справляється із завданням, запропонуйте їй придумувати (відгадувати) не одне слово, а стільки, скільки вона зможе. Наприклад, по-літ, по-піл, по-стіль тощо.

Вправа для розвитку гнучкості розуму Запропонуйте дитині називати якнайбільше слів, що означають певне поняття.

 1. Назви слова, що означають дерева (береза, сосна, дуб … )
 2. Назви слова, що стосуються спорту (футбол, хокей…).
 3. Назви слова, що означають звірів.
 4. Назви слова, що означають свійських тварин.
 5. Назви слова, що означають наземний транспорт.
 6. Назви слова, що означають повітряний транспорт.
 7. Назви слова, що означають водний транспорт.
 8. Назви слова, що стосуються мистецтва.
 9. Назви слова, що означають овочі.
 10. Назви слова, що означають фрукти.

Вправа для розвитку розумових процесів узагальнення, абстрагування, виокремлення істотних ознак 1. «Знайди зайве слово»

Дитині читаєте набір слів. Кожний ряд має складатися з 4 слів, з яких 3 слова можуть бути об’єднані за спільною для них ознакою, а одне слово відрізняється від них і має бути вилученим.

Запропонуйте дитині визначити слово, що є «зайвим»:

 1. ЯБЛУКО, СЛИВА, ОГІРОК, ГРУША.
 2. МОЛОКО, СИР, СМЕТАНА, ХЛІБ.
 3. КВІТЕНЬ, ЧЕРВЕНЬ, ВІВТОРОК, ЛИСТОПАД.
 4. ЛОЖКА, ТАРІЛКА, КАСТРУЛЯ, СУМКА.
 5. ПЛАТТЯ, ТУФЛІ, СВЕТР, СОРОЧКА.
 6. БЕРЕЗА, ДУБ, СУНИЦІ, СОСНА.
 7. КНИГА, ТЕЛЕВІЗОР, РАДІО, МАГНІТОФОН.
 8. ХОРОБРИЙ, ЗЛИЙ, СМІЛИВИЙ, ВІДВАЖНИЙ.
 9. МИЛО, МІТЛА, ЗУБНА ПАСТА, ШАМПУНЬ.
 10. НОГА, РУКА, ГОЛОВА, ЧЕРЕВИК.
 11. «Знайди зайву картинку»

Підберіть серію картинок, серед яких кожні три картинки можна об’єднати в групу за спільною ознакою, а четверта – зайва. Розкладіть перед дитиною перші

чотири картинки і запропонуйте знайти зайву. Обов’язково запитайте: «Чому ти так думаєш? Чим схожі ті картинки, які залишилися?». Дитина повинна вам пояснити свій вибір, виокремлюючи істотні ознаки предметів, що зображені на картинках.

Вправа на розвиток кмітливості «Говори навпаки» Запропонуйте дитині: «Я буду говорити слово, ти теж говори, але тільки навпаки, наприклад: великий –

маленький». Можна використовувати пари слів:

ВЕСЕЛИЙ – СУМНИЙ

ШВИДКИЙ – ПОВІЛЬНИЙ

ПОРОЖНІЙ – ПОВНИЙ

ХУДИЙ – ТОВСТИЙ

ПРАЦЕЛЮБНИЙ – ЛІНИВИЙ

ВАЖКИЙ – ЛЕГКИЙ

БОЯГУЗ – ХОРОБРИЙ

БІЛИЙ – ЧОРНИЙ

ТВЕРДИЙ – М’ЯКИЙ  і т.д.

Вправа на розвиток ерудованості

Дати дитині завдання:

 • назвати три слова, що починаються з букв «м», «г», « д»;
 • назвати чотири тварини на букву «к»;
 • назвати чотири ягоди на букву «в»;
 • назвати п’ять міст на букву «р»;
 • назвати три квітки на букву «ч»;
 • назвати чотири держави на букву «а»;
 • назвати шість імен на букву «м».

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ УВАГИ

У дітей домінує мимовільна увага, спрямована на нові, яскраві, несподівані та захоплюючі об’єкти. Довільна увага розвивається досить інтенсивно, якщо дитині допомагають дорослі. Вона розвивається поступово, в міру розвитку окремих її властивостей, таких як обсяг, концентрація, розподіл і переключення, стійкість. Слабкість гальмівних процесів у дітей зумовлює  таку рису уваги, як її нестійкість. Виконуючи вправи з дитиною, які запропоновані нижче, ви буде розвивати довільну увагу в дітей, що так необхідна для навчальної діяльності.

Вправа для розвитку обсягу і переключення уваги.

Запропонуйте дитині уважно оглянути кімнату і знайти шість предметів:

 • які містять геометричні фігури (коло, квадрат, трикутник, прямокутник);
 • які мають певне забарвлення (червоне, зелене тощо);
 • які виготовлені з матеріалів (дерево, пластмаса, скло, метал).

Вправа для розвитку здатності до розподілу і переключення уваги.

Називайте дитині різні слова: стіл, ліжко, чашка, олівець, лікар, тигр, зошит, горобець, виделка та ін.. Вона повинна, за домовленістю, відреагувати на певні слова (наприклад, плеснути в долоні, присісти або встати), коли зустрінеться слово,  що означає, наприклад, тварину.

Такі і подібні до цього завдання розвивають уважність, швидкість розподілу і переключення уваги, а крім того, розширюють кругозір і пізнавальну активність дитини.

Вправа для розвитку концентрації уваги

Для проведення цієї вправи необхідно підготувати 2 пари картинок, що мають 10-15 відмінностей (зараз таких багато в дитячих журналах). Попросити дитину порівняти картинки у запропонованій парі й назвати всі її відмінності.

Вправа для розвитку стійкості уваги

Для розвитку стійкості уваги дайте дитині невеликий текст (газетний, журнальний) і запропонуйте, проглядаючи кожен рядочок, закреслювати якусь літеру (наприклад, «а»).

Для тренування розподілу і переключення уваги можна змінити завдання. Наприклад, так: «У кожному рядочку закресли літеру «а», а літеру «б» підкресли.

Вправа для розвитку довільної уваги

Дайте дитині аркуш паперу, кольорові олівці й попросіть її намалювати в ряд 10 трикутників. Коли цю роботу буде завершено, дитину попереджують про необхідність бути уважною, тому що завдання дається тільки один раз:

«Будь уважним, заштрихуй червоним олівцем третій, сьомий і дев’ятий трикутники». Якщо дитина запитує, що робити далі, слід відповісти, що нехай робить так, як зрозуміла. А вже потім пояснити, що треба було робити, якщо вона виконала завдання неправильно.

Вправ для розвитку розподілу уваги(для дітей, які знають цифри)

Напишіть у таблиці числа від 1 до 25 у довільному порядку. Попросіть дитину знайти і показати всі їх підряд. Можна почати працювати з меншою кількістю чисел.

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПАМ’ЯТІ

Пам’ять у дітей розвивається передусім у напрямі посилення її довільності. Відбувається зростання можливостей свідомого управління нею та збільшення обсягу смислової, словесно-логічної пам’яті. Відбувається виражена зміна співвідношення мимовільного і довільного запам’ятовування в бік зростання ролі останнього. За вмілого керівництва вчителями і батьками їхньою навчальною діяльністю, діти можуть виділяти у зрозумілому для них матеріалі опорні думки, пов’язувати їх між собою і завдяки цьому успішно запам’ятовувати. Розвивається при цьому також і здатність довільного відтворення матеріалу. Вправи, які пропонуються нижче, можна використовувати для розвитку пам’яті дітей.

Вправа на розвиток слухової вербальної пам’яті

Прочитайте дитині список із 10-12 не пов’язаних між собою слів: гора, голка, троянда, кішка, годинник, пальто, книга, вікно, пилка, правда, нога, ваза. Дитина повинна їх запам’ятати і відразу ж після прочитання відтворити. Рекомендується повторювати цю вправу через один день, три дні, тиждень. Якщо кількість слів, які відтворила дитина, зростає, її пам’ять покращується.

Вправа для розвитку довільної пам’яті «Я поклав у мішок»

У цю гру можна грати з дитиною, наприклад, під час тривалих поїздок. Дорослий починає гру і говорить: «Я поклав у мішок яблука». Дитина повторює сказане і додає ще що-небудь: «Я поклав у мішок яблука й банани». І так далі. Можна просто додавати по одному слову, а можна добирати слова за абеткою: «В садку в бабусі ростуть …». Виконуючи цю вправу неважливо, хто переможець, а хто програв. Важливо, щоб дитина розвивала здатність згадувати.

Вправа для розвитку зорової пам’яті

Розкладіть на столі перед дитиною палички, з яких зробіть яку-небудь просту фігуру (хатку, квадрат, зірочку тощо). Попросіть дитину подивитись уважно протягом двох секунд. Потім закрийте цю фігуру і попросіть дитину скласти таку саму з інших паличок. Ускладнити цю вправу можна, складаючи фігуру з паличок різного кольору. Дитина мусить запам’ятати розташування паличок за кольором і потім скласти фігуру самостійно.

Вправа для розвитку короткочасної пам’яті „Запам’ятай цифри”

Ви показуєте дитині набір цифр, вона їх запам’ятовує, через 2-3 хвилини ви ці цифри закриваєте аркушем паперу, а вона повинна відтворити по пам’яті. Починати краще з трьох цифр, а далі поступово збільшувати кількість. Якщо дитина забула якусь цифру або назвала неправильно, покажіть їй набір ще раз і запропонуйте виправити свою помилку. Цифри повинні бути достатньо великими. Переходити до запам’ятовування більшої кількості цифр бажано лише тоді, коли дитина буде практично безпомилково запам’ятовувати попередню кількість. Підвищити складність можна також, скорочуючи час, відведений для запам’ятовування

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ СПРИЙМАННЯ

Сприймання – це відображення свідомістю людини предметів і явищ дійсності в момент їхнього впливу на органи чуттів. Діти ще не вміють робити цілеспрямованого аналізу результатів сприймання, вирізняти серед них головне, суттєве. Їхньому сприйманню властива виражена емоційність. Складним для дитини шестирічного віку є сприймання часу – орієнтація в часі доби, в оцінці різних проміжків часу (тиждень, місяць, пора року, години, хвилини, секунди). Наприклад, одна секунда – за уявленням дітей 6-ти років у середньому дорівнює 11 секундам. Тому так часто діти роблять помилки, уявляючи собі тривалість певної справи меншою, ніж вона є насправді.

Вправа на розвиток сприймання геометричних фігур

Запропонуйте дитині малюнок із зображенням різних геометричних фігур. Попросіть назвати фігури, які знає дитина, підкажіть їй назви фігур, які вона ще не знає. Наступним завданням буде намалювати ті фігури, які ви їй назвете (коло, квадрат, прямокутник, чотирикутник, трикутник).

Вправа для розвитку просторових уявлень

 1. Попросіть дитину показати праву, ліву руку, ногу; праве, ліве вухо; дістати правою рукою ліве вухо, лівою рукою праве вухо і т.д.
 2. Показати дитині малюнок, де зображено різні предмети і запитати про їх розташування: «Що намальовано посередині, угорі, внизу, у правому верхньому кутку, у лівому нижньому кутку, у правому нижньому кутку?».
 3. Попросити дитину на аркуші паперу у клітинку намалювати у центрі – коло, ліворуч – квадрат, вище кола – трикутник, нижче – прямокутник, над трикутником – 2 маленьких кола, під прямокутником – маленьке коло. Завдання дитина повинна виконувати послідовно.
 4. Запропонуйте дитині стати в центрі кімнати і розказати, що знаходиться ліворуч, праворуч, попереду, позаду від неї.

Вправа для розвитку спостережливості

Запропонуйте дитині гру: «Уважно оглянь кімнату і знайди предмети, у яких є круг, окружність». Дитина називає годинник, вимикач, столик, вазу і т.д. Проведіть цю гру у формі змагання: «Хто більше назве таких предметів?».

Вправа для розвитку сприйняття  кольорів

Дайте дитині кольорові олівці, називайте  предмети, а дитина по черзі нехай малює кружечок такого кольору, як цей предмет. Якщо не знає – ставить прочерк. Наприклад: трава, апельсин, мак, тигр, лимон, шоколад, малина, морква, абрикос, небо, і т.д.

Вправа для розвитку точності сприймання

Покажіть дитині малюнок упродовж кількох секунд, де зображено 12 кульок трьох кольорів. Кульки мають бути однакові за розміром. Перед дитиною ставиться завдання відповісти на запитання:

1)Яких кольорів кульки?

2) Яких найбільше?

3) Яких найменше?

Залиште коментар