Основи роботи нашого закладу освіти

МІСІЯ

Створювати комфортне освітнє середовище, в якому дитина росте здоровою, успішною і різнобічно розвивається в умовах довіри, свободи, рівності та вчиться змінювати себе та світ на краще і зможе максимально реалізувати свій людський особистісний потенціал. Здобувачі освіти прямуватимуть шляхом, на якому стануть незалежними з широким кругозором, будуть критично мислити та з легкістю вирішувати проблеми, а також віддано розвиватимуть свої таланти. Саме так вони будуть створювати кращу версію як самих себе, так і суспільства. Для цього ми забезпечуємо довірливе, турботливе і співчутливе середовище, де здобувачі освіти можуть розвинути морально-етичні духовні якості та вміння розуміти інших.

ВІЗІЯ

Наш заклад освіти — це:

 • Дитино центричний заклад освіти, де кожен здобувач освіти розвивається і натхненно навчається для життя;
 • сучасний простір, що об’єднує однодумців (здобувачів освіти, батьків, учителів) та надихає вдосконалювати себе і світ;
 • місце, де зростають успішні здобувачі освіти— майбутні лідери, архітектори позитивних змін з великим українським серцем;
 • територія довіри та можливостей для постійного розвитку здобувачів освіти, батьків, учителів;
 • ефективні вчителі-новатори, що володіють сучасними методами навчання та втілюють прогресивні ідеї.

 

ЦІННОСТІ

 • Довіра. Я довіряю всім членам закладу освіти: учням, батькам, учителям.
 • Розвиток. Я розвиваюсь сам і допомагаю розвиватись іншим. Щодня я навчаюсь новому, дізнаюсь та пробую себе в новому, прагну стати кращими, ніж був вчора. Я є відкритим до нових знань.
 • Повага. Я поважаю кожного, незалежно від статі, віку, національності, релігійних переконань та матеріального статку.
 • Відповідальність. Я несу відповідальність за свій результат, свідомо ставлюсь до цінностей закладу освіти, правил, завдань та обов’язків.
 • Командність. Я є частиною успіху шкільної спільноти: працюю, надихаю, ділюсь, допомагаю тим, хто потребує.
 • Креативність. Я маю унікальний погляд на світ, мої варіанти рішень та підходи можуть відрізнятися від загальноприйнятих.

КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ РОЗВИВАЄМО

 • Критичне мислення. Вміння швидко орієнтуватися в рухливому потоці даних, знаходити, аналізувати та використовувати достовірну інформацію. Приклад: медіаграмотність, логіка.
 • Проєктне мислення. Погляд на ідеї та проблеми як на проєкти, орієнтованість на результат та здатність обирати ефективні інструменти для досягнення поставлених завдань. Приклад: проєктний менеджмент, учнівське самоврядування, наукові проєкти.
 • Далекоглядність. Вміння побачити окремий процес, як частину загальної системи. Формує навичку ефективно приймати рішення, розуміючи взаємозв`язок тактичних дій і стратегічних планів. Приклад: інтегровані уроки.
 • Адаптивність. Здатність ефективно функціонувати в умовах, що постійно змінюються, розпізнавати зміни в оточуючому середовищі та вчитися новому. Приклад: стресостійкість, командні ігри
 • Позитивне мислення. Це такий тип мислення, що допомагає знаходити вирішення життєвих завдань. Орієнтація особистості на пошук можливостей, а не перешкод. Приклад: особистісна ефективність, ділові ігри.
 • Комунікативність. Вміння якісно та послідовно виражати власну думку, вибудовувати конструктивну комунікацію з оточуючими людьми. Приклад: публічні виступи, самопрезентація, переговори.
 • Креативність. Здатність створювати принципово нові ідеї, комбінувати попередній досвід в інноваційні та творчі рішення. Приклад: дизайн мислення, творчі майстер-класи, культурні проєкти.
 • Емпатія. Усвідомлене співпереживання емоційному стану іншої людини. Для вміння будувати сталі та глибокі взаємовідносини з оточуючими людьми, ми розвиваємо в наших здобувачах освіти емоційний інтелект. Приклад: емоційний інтелект, психологія стосунків, рефлексії.


ВІДЕО ПРО НАС

НАВИЧКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Навички ХХІ століття — це набір здібностей, які необхідні учням для успіху в умовах сучасного глобалізованого інформаційного світу.

 

Навчальні та інноваційні навички

Творчість та інноваційність

 • Здатність до оригінальності та інноваційності в діяльності.
 • Розвиток, впровадження та донесення нових ідей до інших.
 • Відкритість та сприяння новим різноманітним перспективам.
 • Робота над творчими ідеями для внесення вагомого та корисного вкладу у царину, в яку впроваджується інновація.

Критичне мислення і вміння вирішувати проблеми

 • З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей.
 • Здійснення вибору та ухвалення комплексних рішень.
 • Розуміння взаємозв’язків між системами.
 • Визначення та постановка суттєвих запитань для прояснення різноманітних позицій, що дозволяє приймати кращі рішення.
 • Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання.
 • Вміле, відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження для окреслення, аналізу та вирішення проблем.

Комунікативні навички та навички співробітництва

 • Ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання.
 • Демонстрація можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами.
 • Гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання.
 • Прийняття відповідальності за результати спільної роботи.
 • Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедійних засобів в різноманітних формах та в різних умовах.

Вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички

Інформаційна грамотність

 • Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.
 • Базове розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до інформації та її використанням.

Медіаграмотність

 • Розуміння характеристик та принципу побудови медіаповідомлень, для яких цілей, із застосуванням яких інструментів та за яких умов вони зроблені.
 • З’ясування способів інтерпретації інформації різними особами, включення або відсутність різних оцінок та точок зору, усвідомлення залежності медіаповідомлень від ціннісних норм та точок зору та розуміння того, як медіа можуть впливати на думки та поведінку.
 • Розуміння підґрунтя та базових засад етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до інформації та її використанням.

IКT-грамотність (Грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій)

 • Належне використання цифрових технологій, інструментів та комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань.
 • Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

Життєві та кар’єрні навички

Гнучкість та пристосовуваність

 • Адаптація (гнучкість у пристосуванні) до різних ролей та рівнів відповідальності.
 • Ефективна праця в умовах двозначності (неоднозначності) та зміни пріоритетів.

Ініціатива та самоспрямованість

 • Усвідомлення власного розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання.
 • Вихід за межі наявної майстерності та вимог навчальної програми дляд ослідження та розширення свого власного навчального досвіду та досягнення власних навчальних цілей.
 • Прояв ініціативи з покращення навичок для досягнення вищого професійного рівня.
 • Визначення навчальних завдань, виділення головних та виконання їх без стороннього нагляду.
 • Ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження.
 • Бажання і здатність навчатися протягом всього життя.

Соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур

 • Належна та продуктивна праця разом з іншими.
 • Використання для досягнення цілей сукупного інтелекту груп, коли це необхідно.
 • Визнання культурних розбіжностей та використання різних перспектив для підвищення інновації та якості роботи.

Продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники

 • Встановлення та слідування високим стандартам і цілям для якісного і вчасного виконання роботи.
 • Демонстрація старанності та позитивної робочої етики (наприклад, пунктуальність та надійність).

Лідерство та відповідальність

 • Використання міжособистісних навичок та навичок вирішення проблем для впливу на інших та ведення їх до мети.
 • Використання сильних сторін інших для досягнення спільної мети.
 • Виявлення чесної та етичної поведінки.
 • Діяльність відповідно до інтересів широкої спільноти.

Замало мати знання та розум, треба й мати добру душу

Школа – це не лише місце, де можна здобути знання, це також і місце, де в серце кожної дитини вкладають людяність, толерантність, милосердя, доброзичливість та любов до довкілля.
Основними цінностями нашої школи є розкриття потенціалу кожної дитини, сприяння її творчій та пізнавальній активності, повага до неї та її вибору.
Ми формуємо навички роботи у колективі, навчаємо толерантності, вмінню ефективно співпрацювати; пропагуємо прозорі та відкриті стосунки між вчителями, батьками, дітьми;сприяємо формуванню особистості дитини, враховуючи її особливості та таланти;прагнемо розвинути у дітей відкриту свідомість сучасного громадянина.

Ми, вчителі, безперервно розвиваємось для підвищення власного професійного рівня, щоб мати можливість якісно передати нашим учням знання та сформувати уміння й навички, якими діти скористаються у майбутньому. Усі педагоги намагаються стати наставниками на шляху пізнання світу та різноманітних наук.
Ми – вчителі, учні, батьки – навчаємо цінувати та розвивати у собі гідність, рівність, справедливість, чесність, взаємоповагу та відповідальність. Усі разом вчимося любити, цінувати та охороняти довкілля, виховуємо лідерів та патріотів.
Ми прагнемо виховати, виростити, виплекати – ОСОБИСТІСТЬ, Людину з великої літери: самодостатню, самоідентифіковану, сформовану як повноцінну особистість. Індивідуальність, що не боїться перепон на життєвому шляху, може та вміє здобувати знання, використовуючи їх на практиці. Людину, що не має рамок та обмежень у пізнанні світу, що вміє комплексно збирати та аналізувати інформацію, не боїться експериментувати та інтегрувати знання різних сфер науки у свою діяльність.

Особистість, що пишається бути собою, приймає себе такою, як є, вважає свою індивідуальність досягненням.Людину, що живе та пізнає світ за принципом «ТУТ і ЗАРАЗ», вміє відповідати сучасним віянням та тенденціям. Вдосконалюється, розвивається, вчиться із натхненням безперервно впродовж усього життя. Що цінує себе, інших та світ навколо. Не відкладає свої таланти та життя «на потім». І головне – ми виховуємо ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, що люблять та поважають свою Батьківщину та мову, що цінують і бережуть свою родину та Віру, прагнуть жити на своїй землі та змалечку гордо кажуть: «Я – Українець!»